Individuálne poradenstvo

Mgr. Petra Dzúriková 

Už počas štúdia psychológie na vysokej škole ma oslovilo dielo C.R. Rogersa (americký psychológ a psychoterapeut, 1902-1987). Cítila som, že bezpodmienečný prístup v kombinácii s ostatnými terapeutickými podmienkami (empatia, kongruencia, autencticita), ktoré považoval za dôležité a zároveň postačujúce pre zmenu sú hlasom spôsobu, ktorým by som druhým rada pomáhala. V terapeutickej práci a na sedení vytvárajú bezpečné prostredie, v ktorom môže klient preskúmavať tie oblasti svojho života, v ktorých pociťuje starosti, prípadne sa ich obáva. Rámec Rogersovej terapie (na klienta zameraná terapia – z angl. client centered therapy – CCT) je nedirektívny a nehodnotiaci, terapeut nevie „správne“ riešenie na klientove starosti, je pre klienta skôr sprievodcom na jeho ceste ako tým, kto mu určuje smer, či cieľ cesty. Dlhoročná práca s dospievajúcimi a dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím ma viedla k hľadaniu spôsobov spolupráce a pomoci mojim klientom, ktoré nie sú iba verbálne. Po absolvovaní komplexného psychoterapeutického výcviku v terapii zameranej na človeka (základná časť: 2013-2016, supervízna časť: 2022-2023) ma oslovila arteterapia, v ktorej technikách sa vzdelávam. Arteterapia umožňuje uvoľnenie a tiež neslovné uchopenie našich myšlienok a stavov, vie hovoriť našim „vnútorným“ jazykom bez toho, aby sme museli niečo povedať. Okrem arteterapie je mi blízka práca s terapeutickými kartami, ktoré umožňujú vystihnúť naše myšlienky, emócie a stavy, na ktoré niekedy ťažko hľadáme slová. Práca s mojimi klientmi a ich potreby ma priviedli k záujmu o traumatológiu, v ktorej sa v rámci výcviku začínam vzdelávať v októbri 2023 (EMDR). 

Absolvované vzdelávanie 

[ 2024 ] EMDR - level 1 - Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
[ 2023 ] Súcit a súcit so sebou, ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať, Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so SIPE - Hana Vojtová
[ 2023 ] EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - level 0 -  Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)
[ 2023 ] Práca s mandalou s využitím techniky senzomotorickej arteterapie - Inštitút zdravého vývinu, o.z. - Cornelia Elbrecht
[ 2022 – 2023 ] Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, dlhodobý výcvik, supervízna časť - Český institut PCA Brno
[ 2022 - 2023] Program podpory a rozvoja multidisciplinárnej spolupráce v praxi - VÚDPaP - Kids Skills - ako efektívne rozvíjať zručnosti detí a žiakov; Krízová intervencia; Traumatizácia u detí a trauma informovaný prístup k deťom v edukačnom a poradenskom procese
[ 2022 ] Vedená kresba v senzomotorickej arteterapii - Inštitút zdravého vývinu, o.z. - Cornelia Elbrecht
[ 2021 ] Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou - Inštitút zdravého vývinu, o.z. - Cornelia Elbrecht
[ 2021 ] Základy krízovej intervencie - Centrum pre rodinu Kvapka, n.o. - Mgr. Miroslava Zimányová
[ 2021 ] Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami - Centrum pre rodinu Kvapka, n.o. - Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.
[ 2017 ] Poruchy vzťahovej väzby - Mgr. Zuzana Zimová
[ 2016 – 2017] Školská psychológia - 1. atestácia - MPC Bratislava
[ 2013 – 2016 ] Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta, dlhodobý výcvik, základná časť - Český institut PCA Brno
[ 2010 – 2011 ] Séria 4 workshopov PCA inštitútu Ister Bratislava: - PCA v práci s deťmi a adolescentmi – súvislosti, špecifiká, etika - PCA v hrovej a filiálnej terapii - PCA v skupinovej práci s deťmi a adolescentmi - PCA v individuálnej práci s deťmi a adolescentmi
[ 2004 – 2009 ] Magistra psychológie - Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda